top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Maxcademy BV (hierna te noemen “Maxcademy BV”), een onderneming met adres Wolga 9D, Unit A9933, Den Haag. Maxcademy BV es ingeschreven bij de Kamer van Koophandel bajo el número 82224463.

 

Definiciones

 

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Bedrijf: de Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

BW: el Wetboek de Burgerlijk.

Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Maxcademy BV voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.

Dienstverlening op afstand: een overeenkomst die tussen Maxcademy BV en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluiten of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken op afstand communicatie ;

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Maxcademy BV voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.

Dienstverlening op afstand: een overeenkomst die tussen Maxcademy BV en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluiten of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken op afstand communicatie ;

Koop op afstand: een overeenkomst die tussen Maxcademy BV en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluiten of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand ;

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Maxcademy BV en de Wederpartij.

Producto: Alle zaken die onderwerp zijn van een Overeenkomst.

Wederpartij: het Bedrijf dat deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Opdracht.

 

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm .

 

Toepasselijkheid

 

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Maxcademy BV en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Maxcademy BV, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

 

Ofertas

 

1. Alle offertes waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Offertes kunnen door Maxcademy BV tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

2. Todas las ofertas de Maxcademy BV zijn 4 weken geldig, tenzij anders vermeld.

3. Maxcademy BV kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij op base van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Maxcademy BV daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Maxcademy BV anders aangeeft.

 

Totstandkoming overeenkomst

 

1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Maxcademy BV.

2. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). Maxcademy BV es niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.

3. Op het moment date een opdrachtbevestiging is getekend door zowel de Wederpartij als Maxcademy BV, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat Maxcademy BV feitelijk begint met de uitvoering.

4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondtie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

 

Uitvoering overeenkomst

 

1. De Overeenkomst wordt to Maxcademy BV naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Maxcademy BV bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoegd. Maxcademy BV es gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Maxcademy BV es gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Maxcademy BV het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Maxcademy BV niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

 

Wijzigingen y meerwerk

 

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt Maxcademy BV de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.

2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Maxcademy BV zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht Maxcademy BV de Wederpartij hierover van te voren in.

4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal Maxcademy BV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal Maxcademy BV proberen te trachten - voorzover mogelijk - vooraf een prijsopgave doen.

5. Maxcademy BV zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Maxcademy BV kunnen worden toegerekend.

6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 

Verplichtingen Wederpartij

 

1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, instructies, materialen en/of apparatuur waarvan Maxcademy BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tibaardig beschink. Tevens dient de Wederpartij Maxcademy BV toegang en alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de Opdracht naar behoren uit te voeren.

2. De Wederpartij es veranwoordelijk voor (het gebruik van) het apparatuur en programmatuur in zijn organisatie, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

3. Indien is overeengekomen dat de Wederpartij programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke Specificaties.

4. Maxcademy BV es niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Maxcademy BV es uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Maxcademy BV kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien de door de Wederpartij verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert de Wederpartij hij beschikt over de vereiste licenties.

6. De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Maxcademy BV onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.

7. Indien door Maxcademy BV of door Maxcademy BV ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

8. Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft Maxcademy BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

 

Prueba en control

 

1. Het testen en controleren van het Product is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Maxcademy BV en de Wederpartij. Na het testen, de controle en de goedkeuring van de Wederpartij wordt het Product opgeleverd.

2. De Wederpartij dient het Product op het moment van aflevering te controleren en feedback te geven. Het aantal feedback rondes dat bij de prijs of het tarief is inbegrepen, is 1 ronde. Hiervoor zullen geen extra kosten voor in rekening worden gebracht.

3. Indien de Wederpartij hierna nog feedback verschaft, wordt dit aangemerkt als meerwerk.

 

Proveedor de alojamiento

 

1. Maxcademy BV ofrece alojamiento propio para todas las necesidades. Maxcademy BV está disponible para hospedaje en una de las partes. Maxcademy BV funciona aquí en el mercado como revendedor. 

2. Garantie ten aanzien van de hosting wordt verstrekt door de hostingsprovider. Maxcademy BV verstrekt ten aanzien van de hosting geen garantie.

3. Maxcademy BV está en geen geval aansprakelijk en veranwoordelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Maxcademy BV ingeschakelde derden.

4. Maxcademy BV no es compatible con la puerta de entrada de Maxcademy BV.

 

Verkeer de datos

 

Indien de Wederpartij over het dataverkeer limite gaat, heeft Maxcademy BV het recht om hiervoor een bedrag in rekening te brengen.

 

adentro

 

1. Maxcademy BV es niet veranwoordelijk voor de inhoud en informatie van de website, application of ander materialal en/of accounts van de Wederpartij.

2. Maxcademy BV heeft het recht de website, application of ander materialal en/of accounts op non-actief te zetten en/of te verwijderen indien de inhoud:

un. een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud; 

B. discriminar;

C. actividades ilegales aanspoort, uitvoert, bevordert of aanprijst;

D. en strijd se encuentra mojado;

mi. gehackt es de wordt gehackt.

3. Maxcademy BV no se encuentra en el sitio web, la aplicación de ander material en/of accounts van de Wederpartij onrechtmatige inhoud bevatte, tenzij Maxcademy BV op de hoogte was van deze inhoud.

 

Malware en/de virussen

 

1. De Wederpartij plaatst geen malware en/of virussen op zijn website, application of ander materialal en/of accounts welke schade kunnen toebrengen.

2. Indien de Wederpartij malware en/of virussen op zijn of haar website, application of ander materialal en/of account heeft geplaatst, wordt de malware en/of virus per direct verwijderd.

3. Indien het herhaaldelijk voorkomt dat de Wederpartij met opzet malware en/of virussen op zijn of haar website, application of ander materialal en/of accounts plaatst, heeft Maxcademy BV het recht de Overeenkomst te beëindigen en de hetgeen met de malware en/of virus construido trabajando te stellen.

 

Domeinnaamregistración

 

1. Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van de Wederpartij zijn de geldende regels en Procedures van de desbetreffende registrerende instanties van toepassing. De registrerende instanties zijn veranwoordelijk ten aanzien van de aanvraag van de domeinnaam. Maxcademy BV es niet veranwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de domeinnaam.

2. De domeinregistratie geschiedt op de naam en ter verantwoordelijkheid van de Wederpartij.

3. De domeinregistratie geschiedt per kalenderjaar en kan niet gewijzigd worden. Het wijzigen van de domeinregistratie geldt als een nieuwe domeinregistratie.

4. Maxcademy BV no se encuentra en el centro de la ciudad ni en el dominio público.

 

Risico-overgang

 

1. De Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de Producten aan de Wederpartij als Bedrijf voor rekening en risico van Maxcademy BV.

2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij als Bedrijf over op het moment waarop Producten aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

 

Precio

 

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Maxcademy BV aangegeven prijzen en tarieven altijd exclusief BTW.

2. De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.

3. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van Maxcademy BV.

4. Van alle bijkomende kosten zal Maxcademy BV tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

5. Indien Maxcademy BV bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of a vaste tarief overeenkomt, is Maxcademy BV gerechtigd tot verhoging hiervan, ook waneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

6. In het geval Maxcademy BV voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

7. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

un. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Maxcademy BV rustende verplichting ingevolge de wet;

B. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

C. Maxcademy BV también bereid is om de Overeenkomst op base van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; de

D. bedongen es dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

 

Betaling

 

1. Betaling geschiedt door middel van overmaking open een door Maxcademy BV aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.

2. Maxcademy BV zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur es 14 dagen dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen.

3. Facturatie vindt maandelijks plaats, tenzij anders overeengekomen.

4. Hosting dient te allen tijde vooraf te worden betaald voor een periode van een jaar.

5. De factuur voor domeinnaamregistratie dient te worden voldaan alvorens de domeinnaamregistratie.

6. Maxcademy BV en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de Wederpartij te betalen volgens de termijnen en de percents zoals neergelegd in de Overeenkomst.

7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

8. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

9. In geval van niet de niet-tijdige betling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Wederpartij es alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke handelsrente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.

10  Een door de Wederpartij gedane betling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.

11  Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

12  Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Maxcademy BV recht op een vergoeding van 15% van de total openstaande hoofdsom met aen van mínimo €100 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

13  In geval van faillissement, surseance van betling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van Maxcademy BV en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Maxcademy BV onmiddellijk opeisbaar.

14  Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

1. De eigendom van de door Maxcademy BV aan de Wederpartij geleverde Producten gaat pas op de Wederpartij over als deze alles deugdelijk is nagekomen en heeft voldaan hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd.

2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente (ook van eerdere en latere leveringen), alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

recupera

 

1. De Wederpartij dient het geleverde Product op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken of het geleverde Product aan de Overeenkomst beantwoord, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

2. De Wederpartij dient de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken of de geleverde Dienst aan de Overeenkomst beantwoord.

3. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Maxcademy BV gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

4. Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Maxcademy BV gemeld te worden.

5. Niet-zichtbare gebreken en tekorten bij een Product behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan Maxcademy BV gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

6. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere término voortvloeit.

 

Garantías

 

1. Maxcademy BV garandert dat de geleverde Producten beantwoorden aan de Overeenkomst. Maxcademy B.

2. Maxcademy BV garandert dat de verrichte Diensten beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materialal.

3. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

4. Indien het geleverde Product door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

5. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Maxcademy BV nadat de Wederpartij hiervan melding heeft gemaakt, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstel.

6. Indien de garantietermijn is verlopen, zijn alle kosten voor herstel of vervanging (daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten) voor rekening van de Wederpartij.

7. Iedere vorm van garantie komt te vervallen, indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Maxcademy BV in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

8. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Maxcademy BV geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen oa weersomstandigheden.

 

Leveringstermijn

 

1. Indien voor de levering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

2. Maxcademy BV es niet aansprakelijk in het geval van voor de Wederpartij schadelijke gevolgen wegens overschrijding van leveringstermijnen, tenzij sprake es van opzet de grove schuld van Maxcademy BV.

3. Indien Maxcademy BV gegevens, materialen of instructies nodig heeft van de Wederpartij die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Maxcademy BV heeft verstrekt.

4. Voor de overeengekomen leveringstermijnen geldt niet dat Maxcademy BV na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is. Hiervoor is telkens een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Maxcademy BV een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

5. Een ingebrekestelling is niet vereist indien de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Maxcademy BV zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Indien Maxcademy BV binnen deze termijn niet alsnog levert, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 265 Boek 6 van het BW.

 

bajo tierra

 

1. Na de oplevering en acceptatie door de Wederpartij, kan de Wederpartij een onderhouds- en/of hostingsovereenkomst afsluiten. Maxcademy BV zal hiervoor aparte prijzen en/of tarieven hanteren.

2. Zowel de Wederpartij als Maxcademy BV hebben het recht de onderhouds- en/of hostingsovereenkomst op te zeggen. De onderhouds- en/of hostingsovereenkomst is jaarlijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden en dient schriftelijk te geschieden.

3. De kosten in verband met een dergelijke overeenkomst dienen steeds voor één jaar vooruit betaald te worden.

 

 

Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 

1. Een tekortkoming kan niet aan Maxcademy BV of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Maxcademy BV geen invloed kan uitoefenen en waardoor Maxcademy BV niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Onder overmacht van Maxcademy BV wordt in ieder geval verstaan: 

un. replantear;

B. almacenar en het verkeer;

C. overheidsmaatregelen die Maxcademy BV verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;

D. relletjes, oproer, oorlog;

mi. verkeersbelemmeringen;

F.  gebrek aan arbeidskracten;

gramo. extrema weersomstandigheden;

H. marca;

I.  en-, uit-en/of doorvoerverboden; es/de

j.  elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Maxcademy BV in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd.

 

Beëindiging overeenkomst

 

1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

2. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden.

3. Partijen kunnen de Overeenkomst se reunió en middellijke ingang schriftelijk opzeggen, en geval van:

un. aanvraag puerta de verlening van surseance van betling aan de andere partij;

B. aanvraag van faillissement puerta de faillietverklaring van de andere partij; de

C. liquidación van de andere partij de niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Maxcademy BV op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Maxcademy BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Maxcademy BV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 

1. Indien Maxcademy BV aan de Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de Wederpartij gehouden deze zaken binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeinde kosten voor zijn rekening.

2. Indien de Wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, también in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft Maxcademy BV het recht de daaruit voortvloeinde schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de Wederpartij te verhalen.

 

Aansprakelijkheid

 

1. Maxcademy BV es slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Maxcademy BV, niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan Maxcademy BV uitkeert of tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag of een bedrag van 5000 € , indien het factuurbedrag hoger dan € 5000 ligt.

2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

un. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;

B. redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Maxcademy BV aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Maxcademy BV toegerekend kunnen worden; de

C. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.

3. Maxcademy BV no se encuentra en la pantalla indirecta, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schade wegens door Maxcadevendermy BV blijting de adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.

4. Maxcademy BV es nooit aansprakelijk voor fouten in het material dat door de Wederpartij ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig de niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

5. Maxcademy BV es nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

6. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de door Maxcademy BV voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, en Maxcademy BV is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.

7. Maxcademy BV es niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Maxcademy BV, de Wederpartij of derden.

 

Vrijwaring

 

1. De Wederpartij vrijwaart Maxcademy BV voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door Maxcademy BV of door haar hulpperso (o)n(en), hulpzaken de (af)geleverde Producten cq Diensten es veroorzaakt de toegebracht.

2. Daarnaast vrijwaart de Wederpartij Maxcademy BV, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

3. De Wederpartij es steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

 

Propiedad intelectual

 

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses, ontwerpen, schetsen, programmatuur, apparatuur, documentatie, adviezen, rapporten, (electronische) informatie alsmede voorbereidend materialal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”), berusten uitsluitend bij Maxcademy BV de diens licentiegevers.

2. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend.

3. De Wederpartij heeft een geheimhoudingsplicht, en is gehouden om vertrouwelijk om te gaan, met betrekking tot ter beschikking gesteld IE Material, gezien dit vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Maxcademy BV of diens licentiegevers bevat.

4. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Maxcademy BV.

5. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen.

6. Het is Maxcademy BV toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het IE Materiaal. Indien Maxcademy BV se encuentra en medio de la tecnología, el IE Materiaal heeft beveiligd, is het de Wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

7. Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Maxcademy BV.

8. De Wederpartij zal voor een dergelijke schending een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €10000 per inbreuk makende handeling betalen aan Maxcademy BV, onverminderd het recht van Maxcademy BV om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of anderegelen rechtsmaat mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

9. Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van Maxcademy BV voor exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Material dat buiten de strekking van de Overeegenkomst of verveelenkomst of .

10  Maxcademy BV draagt zorg voor reserve kopieën van e-mails, websites y databases tenzij nadrukkelijk anders vermeld op de websites van Maxcademy BV en/of anders overeengekomen. Echter, Maxcademy BV draagt geen enkele veranwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeinde schade. De reserve kopieën zijn echter voor eigen behoud. De Wederpartij dient belangrijke informatie tevens zelf te waarborgen.

11  Al utilizar Maxcademy BV, es decir, Materiaal voor de uitvoering van de Overeenkomst kan door Maxcademy BV para eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen met de Wederpartij.

 

Intimidad

 

1. Maxcademy BV respeto de la privacidad de Wederpartij. Maxcademy BV behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wegeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming. De Wederpartij se originó en met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert Maxcademy BV passende beveiligingsmaatregelen.

2. Maxcademy BV gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.

3. Para obtener más información sobre la privacidad, verwezen naar del sitio web de Maxcademy BV.

 

Vervaltermijn

 

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Wederpartij jegens Maxcademy BV en/of jegens de door Maxcademy BV eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feitze voordoet det de Wederpartij rechten en/of bevoegdheden jegens Maxcademy BV en/of de puerta Maxcademy BV eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden.

 

sobregiro

 

1. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Maxcademy BV te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen.

2. Maxcademy BV está gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

 

nawerking

 

De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

Overig

 

1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2. De administratie van Maxcademy BV geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Maxcademy BV zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genoma.

4. De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Maxcademy BV is gevestigd.

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

 

1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.

2. Alle geschillen tussen Maxcademy BV en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Den Haag .

 

 

Maxcademy BV

bottom of page